DATASKYDDSBESKRIVNING 1.1.2017

PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/1999) 10 § och 24§

 

1 Den registeransvarige

 Terapiföreningen Regnbågen rf (1464084-2)

 Peltolavägen 2a 20720 Åbo

 02-277 0030

 toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

2 Kontaktperson i ärenden gällande registret

Elina Suominen Peltolavägen 2a 20720 Åbo elina.suominen@terapiasateenkaari.fi

 

3 Registrets namn

Terapiföreningen Regnbågen rf:s klientregister

Terapiföreningen Regnbågen rf:s faktureringsregister för terapitjänster

Vid hantering av personuppgifter kan utomstående tjänsteleverantörer användas.

 

4 Ändamål med behandling av personuppgifter

Planering, förverkligande och uppföljning av klientens undersökning och rehabilitering.

Statistikföring och planerande av den registeransvariges egna verksamhet.

Behandling av terapitjänsternas faktureringsuppgifter.

Förverkligande av förordningar och bestämmelser som fastslagits av den privata hälsovården.

 

5 Registrets datainnehåll

Klientens identifierings- och kontaktuppgifter:

namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. En minderårig klients vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress.

Grundläggande uppgifter som är väsentliga för rehabiliteringen och samarbetsparter:

uppgifter om undersökning, rehabilitering och vård, utvalda uppgifter från terapiavtalet, anteckningar angående terapin, undersöknings- och rehabiliteringsrapporter, anvisningar om hemövningar, fotografier och videor samt rehabiliteringsarbetsgrupp, dagvård, skola, hemmiljö, arbetsplats.

Faktureringsuppgifter:

Klientens namn, personbeteckning, faktureringsadress, betalningsförbindelsenummer, datum för och antal terapitillfällen.

 

Uppgifternas offentlighet och sekretess: Registrets uppgifter är sekretessbelagda.

Lagar: Personuppgiftslagen 11§, 12§ (523/1999) Lag om patientens ställning och rättigheter 13§ (785/1992).

Sammanslagning av uppgifter till andra register: Sammanslås inte

 

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som fås av klienten och vårdnadshavare.

Uppgifter som fås från undersökande enheter och Fpa (t.ex. (re)habiliteringsplaner och (re)habiliteringsbeslut).

Uppgifter från klientens anhöriga, övriga parter som deltar i rehabiliteringen, vård- och rehabiliteringsenhet, dagvården, skolväsendet, boendeenhet och arbetsgivare som fås med klientens eller vårdnadshavares tillstånd.

Väsentliga uppgifter i samband med undersökning, vård och rehabilitering.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

 

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Vid utlämnandet av registeruppgifter följs personuppgiftslagen om klientens ställning och rättigheter (785/92 13§, andra 653/2000), samt med klienten eller den minderåriges vårdnadshavare gjorda terapiavtal. Personuppgifter och för faktureringen väsentliga uppgifter förvaras i registret, som upprätthålls av en utomstående tjänsteleverantör. Klientuppgifterna är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt. Uppgifterna kan utlämnas till klienten själv eller till dennes vårdnadshavare om det inte förkommer lagstadgade förhinder. Klientuppgifter utlämnas enligt terapiavtalet till rehabiliteringsarbetsgruppen, vårdande/remitterande läkare, den instans som står för (re)habiliteringskostnaderna, myndigheter eller till andra nämnda parter i terapiavtalet.

8 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte utanför EU- eller ESS-området.

 

9 Principerna för skyddet av registret

  1. Manuellt material: Terapeuterna vid Terapiföreningen Regnbågen rf arkiverar sina klienters uppgifter i personliga låsta arkiveringsskåp. Efter avslutade terapier förvaras klientuppgifterna i ett separat låst arkiveringsutrymme i låsta arkiveringsskåp enligt i lagen bestämd tidperiod. Efter ett avslutat arbetsförhållande förvaras terapeutens klienters uppgifter i ett separat låst arkiveringsutrymme i låsta arkiveringsskåp enligt i lagen bestämd tidperiod. Uppgifterna utplånas så att ingen utomstående får tag i dem.
  2. ADB-register: Uppgifter förvaras på terapeutens personliga dator, surfplatta, separata USB-minne eller externa hårddisk. Apparaten och/eller material som förvaras på datorn är skyddat med lösenord och för utomstående bruk. USB-minnet och den externa hårddisken förvaras i ett låst utrymme med det manuella Uppgifter finns inte på andra datorer. Säkerhetskopior sparas i molntjänster. I molntjänsten är uppgifterna skyddade från utomståendes bruk då de skickas från apparaten till molntjänsten, från molntjänsten till apparaten, samt när de förvaras i molntjänsten. Personuppgifter, faktureringsuppgifter och anteckningar angående terapin sparas i ett register, som upprätthålls av en utomstående tjänsteleverantör.

10 Granskningsrätt

För uppgifterna i klientregistret gäller insynsrätt (patientuppgiftslagen 26§). Man har rätt att bekanta sig med uppgifterna och få dem skriftligt. Granskningsförfrågan görs skriftligen och vi rekommenderar att blanketten på dataskyddsombudsmannens byrås internetsida används. Förfrågan framförs till vårdande terapeut eller till verksamhetsledaren. Denne kontrollerar sedan identiteten och lagenligheten i granskningsförfrågan av uppgifter. Den anhållna granskningen förverkligas utan obefogat dröjsmål och uppgifterna överlämnas i begriplig form. Vid behov klargör en yrkesperson uppgifterna. 

 

11 Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Vi följer rätten att kräva rättelse av uppgift enligt 29§ (523/1999). Rättelseyrkan bör göras skriftligen och vi rekommenderar att använda blanketten som finns på dataombudmannens byrås internetsida. I rättelseyrkan bör det motiveras och noga anges vilka uppgifter som bör rättas, vilka uppgifter som är de korrekta och hur uppgifterna bör rättas. Rättelseyrkan riktas till verksamhetsledaren.

12 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna förvaras i registret som Terapiföreningen Regnbågen rf och vårdande  terapeut upprätthåller. Personuppgifterna är sekretessbelagda och uppgifterna överlämnas endast enligt lagenliga bestämmelser eller med ert tillstånd. Den registrerade behöver inte separat förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller denne själv för t.ex. direkt reklam eller direktmarknadsföring. Uppgifterna behandlas endast i förbindelse med vårdförhållande. Ni har möjlighet att granska uppgifterna som sparats i registret. Patientombudsmannens kontaktuppgifter finns i terapiavtalet eller kan fås av terapeuten.    

Länk till FPA

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type